Philippines Chapter
Jesus stood and said in a loud voice, “Let anyone who is thirsty come to me and drink. 38 Whoever believes in me, as Scripture has said, rivers of living water will flow from within them.”                                                                                                                                                                                                                                John 7: 37-38Si Jesus ay tumayo at sumigaw, na nagsasabi, Kung ang sinomang tao’y nauuhaw, ay pumarito siya sa akin, at uminom. Ang sumasampalataya sa akin, gaya ng sinasabi ng kasulatan, ay mula sa loob niya ay aagos ang mga ilog ng tubig na buhay.                                                                                                                                                                                                                                                                 Juan 7:37-38


    Philippines Satellite Locations

 

Full Gospel Global Church

%d bloggers like this: